Thủ tục báo cáo chả cá tại công ti sbi miền nam Theo nghị định 38/2012/NĐ-CP về chấp hành chi tiết một số điều luật vệ sinh thực phẩm thì đối với tất cả các sản phẩm có ghi nhãn…