Bí mật đằng sau những túi riềng xay có màu tiến thưởng nhuộm được trộn chất chống thối

preview
next

Sau khi khiến sạch sẽ, riềng được đội ngũ PV xay bé dại, và không trôn thêm bất cứ một thứ gì. Quan sát bằng mắt thường rất không dễ dàng phân biệt được riềng xay sẵn và riềng tự xay. Thế nhưng chỉ sau 3 tiếng, mọi thứ đã khác.

Theo VTV.VN

Các bài mới

Các bài đã đăng

‘);
}
me.fbLoad(‘//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js’, function ()
FB.init(
appId: me.appId,
status: me.status,
xfbml: me.xfbml,
phiên bản: me.version
);

FB.Event.subscribe(‘xfbml.render’, me.renderButton);
FB.Event.subscribe(‘edge.create’, me.likeCB);
);
});
},
fbParse: function (ele)
try
FB.XFBML.parse(ele);
catch (e)

,
fbLoad: function (url, callback)
callback = (typeof callback != ‘undefined’) ? callback : ;

$.ajax(
type: “GET”,
url: url,
success: callback,
dataType: “script”,
cache: true
);
,
getLikeShareCount: function (url, eleShare, eleLike, eleTotal)
$.ajax(
type: “GET”,
dataType: “json”,
url: ‘http://api.facebook.com/restserver.php?method=links.getStats&format=JSON&urls=’ + url,
success: function (msg)
if ($(eleShare) != null)
var iCount = msg[0].share_count;
if (iCount == 0)
$(eleShare).html(”);

else
$(eleShare).html(iCount);

if ($(eleLike) != null)
$(eleLike).html(msg[0].like_count);

if ($(eleTotal) != null)
$(eleTotal).html(msg[0].total_count);

);
,
shareClick: function (hr)
var wleft = screen.width / 2 – 700 / 2;
var wtop = screen.height / 2 – 450 / 2;

var link = hr != null ? hr : document.location.href;

var w = window.open(“http://www.facebook.com/sharer.php?u=” + link, “chia sẻ”,
‘toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width=700, height=485, top=’ + wtop + ‘, left=’ + wleft
);
w.focus();
return false;
,
fanpage: function ()
setTimeout(function ()
if (!$(‘.social-share .fb-like iframe’).is(‘:visible’))
$(‘.social-share’).remove();
, 10000);
,
renderButton: function ()
$(‘.fb-send’).removeClass(‘hidden’).show().parent(‘.fbSendWrap’).children(‘:not(“.fb-send”)’).remove();
$(‘.fb-like’).removeClass(‘hidden’).show().parent(‘.fbLikeWrap’).children(‘:not(“.fb-like”)’).remove();
$(‘.imglikefake’).addClass(‘hidden’);
//console.log(‘vao’);
,
likeOnload: function (obj, width, height)
$(obj).css( ‘display’: ‘block’, ‘width’: width, ‘height’: height );

};
fbClient.init();
fbClient.getLikeShareCount(‘http://dantri.com.Việt Nam/news-20160622185147747.htm’, ‘.chiasefb i’);
]]>

Tham khảo thêm: giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Bình luận