Công bố hợp quy sản phẩm‎

Sau khi được chấp nhận tiêu chuẩn hợp quy từ cơ quan tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa nên tiến hành đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng với ngành sản xuất sản phẩm kinh…

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm là hình thức bắt buộc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội về ban hành Luật chất lượng sản phẩm, chất lượng hàng hóa. >>>>> Thủ…

Công bố chất lượng cà phê

Chất lượng cà phê xây dựng giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp, vì vậy việc công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phê là một trong những thủ tục pháp lý bắt buộc phải thực hiện công bố trước…