Công bố hợp quy sản phẩm‎

Sau khi được chấp nhận tiêu chuẩn hợp quy từ cơ quan tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa nên tiến hành đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng với ngành sản xuất sản phẩm kinh…