Mã số mã vạch là gì?

Mã Vạch là gì? Mã vạch, bao gồm các vạch và khoảng trống của chiều rộng khác nhau, cung cấp một phương tiện biểu hiện cho sản phẩm, con người có thể đọc được trong một hình thức (vạch và khoảng…